Aanmelder/lid wenst zich in te schrijven bij Duikclub “Happy Bubbles” en aanvaart daarmee alle rechten en plichten die vastgelegd zijn in de statuten en reglementen van de stichting. Hij/Zij verklaart van het onderstaande kennis genomen te hebben en te aanvaarden;

 

  • Het beoefenen van de onderwatersport bij activiteiten georganiseerd door de stichting geschiedt op eigen risico en verantwoording.

 

  • De bestuursleden en de door het bestuur aangewezen medewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen welke uit deelneming aan de activiteiten voortvloeien.

 

  • Iedere deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade aan derden, die door haar/zijn toedoen is ontstaan.

 

  • De aansprakelijkheidsvrijwaring en nadrukkelijke acceptatie van de risico’ s behorende bij dit formulier dient volledig geaccepteerd te worden.

 

  • Iedere deelnemer is verplicht zich te houden aan de standaard gedragsregels voor veilig duiken gesteld door de duikorganisatie PADI.

 

  • Het lidmaatschap kan slechts schriftelijk beëindigd worden met inachtneming van een opzeg termijn van 1 maand.

 

  • Het niet voldoen van de geldelijke verplichtingen en/of het niet jaarlijks medisch laten keuren volgens de richtlijnen van de stichting houdt uitsluiting van de activiteiten in.

 

  • De contributie wordt per maand voldaan middels automatische incasso.

Kado Tip!

Geef een introductieduik kado!

Service

Lucht reparatie onderhoud

Huren?

Verhuur Duikschool Happy Bubbles